بسته دو زبانه طراحی سایت 1+1

800.000 تومان 450.000 تومان

امکانات و توضیحات

قرارداد و توفقنامه

کاربر اظهار می‌دارد که توافقنامه و قراردادهای خدمات سایت واقع در برگه قرارداد و توافقنامه را خوانده و فهمیده است و موافقت می‌نماید که مفاد و شروط آن برای او لازم‌الاجرا است. همچنین کاربر موافقت می‌نماید که توافقنامه و قرارداد واقع در برگه مورد نظر، تنها توافقنامه کامل میان فارسینو و کاربر است و هر توافق کتبی یا شفاهی دیگری سابق بر آن‌که در رابطه با خدمات فارسینو است، ملغی و باطل است.