پدر پولدار، پدر بی پول(قسمت اول) ۶ درس بزرگ ثروتمند شدن

پدر پولدار، پدر بی پول(قسمت اول) ۶ درس بزرگ ثروتمند شدن

قسمت اول : بابای دارا و بابای ندار ( پول دار و بی پول )

من دو بابا داشتم، یکی دارا ( پولدار ) و دیگری نادار ( فقیر ).
یکی بسیار درس خوانده و زیرک بود، مدرک دکترا داشت . بابای دیگر هرگز نتوانسته بود کلاس هشتم را هم به پایان برساند .
هردو مرد سختکوش و در کار و زندگی خود پیروز بودند .
درآمد هر دو نفر رضایت بخش بود، ولی یکی از آنان در زمینه هایی پیوسته مشکل داشت. بابای دیگر از ثروتمندترین مردان ایالت هاوایی شد .
هر دو مرد با اراده، فرهمند و تأثیرگذار بودند. هر دو به من انـدرزهایی دادنـد، ولـی اندرزهای آنان متفاوت بود. هر دو مرد به درس خواندن سخت عقیده داشتند ولی موضوعهای یکسانی را توصیه نمیکردند .

پدر پولدار و پدر فقیر | فارسینو

پدر پولدار و پدر فقیر | فارسینو

استفاده از فرصت ها

اگر من یک بابا داشتم ناچار بودم تا اندرزهای او را بپذیرم یا رد کنم . با داشـتن دو بابـا ایـن فرصـت را یافتم تا دیدگاههای آنان را با هم بسنجم، دیدگاه یک مرد دارا و یک مرد نادار .
مشکل من در نوجوانی این بود که مرد دارا هنوز به ثروت نرسیده بود و مرد نادار هم تنگدست نشده بود. هر دو مرد تازه پا به راه نهاده و با درآمد و خانواده خود سرگرم بودند. ولی دیدگاه آنان درباره پـول متفاوت بود .

برای مثال: از دید یک بابا ”عشق به پول سرچشمه همه بدیها“ و از دیـد دیگـری: ”بـی پـولی ریشه همه بدی ها“. دوگانگی در دیدگاه آنان، به ویژه هنگامی که پای پول به میان می آمد، آنچنان چشـمگیر بـود کـه مـرا سخت کنجکاو و جستجوگر بارآورد.

انتخاب و استفاده از فرصت ها

انتخاب و استفاده از فرصت ها

تأثیرگذاری محیط بر پول

یکی از دلایلی که دارایان ( پولداران ) همواره داراتر و ناداران (  فقیر تر) نادارتر میشوند، این است که موضوع کاربرد پـول رادر خانه (نه در مدرسه) یاد میگیرند .

بسیاری از ما از پـدران و مـادران خـود دربـار ه کـارکرد پـول چیـز می آموزیم . بنابراین یک پدر و مادر نادار از پول چه میدانند که به فرزند خود بیاموزند؟ آنان بـه سـادگی اندرز میدهند که: ”خوب درس بخوان و نمره های خوب بگیر“ . در مدرسه از پول چیزی به ما نمی آموزند . از آنجایی که من دو پدر اثرگذار داشته ام، از هر دو چیز آموخته ام .

تفاوت عادت و  رفتار

برای مثـال یکـی از باباهـایم عـادت داشت بگوید: ” از عهده من برنمی آید“ . دیگری از به کار بـردن ایـن واژه پرهیـز مـیکـرد و بـه جـای آن میگفت: ”چگونه میتوانم از عهده این کار برآیم؟“ عبارت نخست حالت خبری و عبارت دوم جنبه پرسشـی دارد ” . از عهده من برنمی آید“ مغز را از کار می اندازد و ”چگونه میتوانم از عهـده آن بـرآیم؟“ مغـز را بـه حرکت و جستجو وامیدارد .

متفاوت بودن طراحی انواع سایت

متفاوت بودن طراحی انواع سایت

از دید بابای دوم عبارت ” از عهده من برنمی آید“ نشانه تنبلی مغزی و فکری است . او به ورزیده ساختن مغز (این نیرومندترین رایانه جهان) عقیده داشت. هر قدر مغز شما نیرومندتر شود، داراتر میشوید .

یکی از باباها توصیه میکرد: ”خوب درس بخوان تـا در شـرکت ارزشـمندی اسـتخدام شـوی“ .

توصـیه دیگری چنین بود: ”خوب درس بخوان تا بتوانی شرکت ارزشمندی برای خریدن پیدا کنی“ .

یکی از باباها میگفت: ”دلیل اینکه ثروتمند نشده ام شما بچه ها هستید .

“ دیگری میگفت: ”دلیـل اینکـه باید ثروتمند شوم شما بچه ها هستید“ .

یکی میگفت: ”پول را باید محتاطانه و بی خطر هزینه کرد“.

دیگری میگفت: ”مـدیریتٍ خطـر کـردن را بیاموزید“ .

یکی عقیده داشت: ”خانه ما بزرگترین دارایی خانواده است .

“ به عقیـده دیگـری: ”خانـه بـزرگتـرین بدهکاری است و هر کس بیشترین درآمدش را در خرید خانه سرمایه گذاری کند، دچار دردسر میشود .

هر دو بابا صورتحسابهایشان را به هنگام می پرداختند، ولـی یکـی در نخسـتین فرصـت و دیگـری در آخرین فرصت .

انتخاب آگاهانه

به عنوان یک نوجوان، آگاهانه تصمیم گرفتم تا پیوسته متوجه برگزیدن اندیشه ها باشم، انـدرز کـدام را آویزه گوش کنم .

بابای دارا یا بابای نادار؟

هرچند که دو مرد سخت بر لـزوم آمـوزش و یـادگیری تأکیـد داشتند، اما دیدگاهشان در اینکه چه باید آموخت متفاوت بود .
یکی از من میخواست تا خوب درس بخوانم، به درجات تحصیلی بالا برسم و بـرای پـول درآوردن کـار کنم، وکیل، حسابدار یا کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی شوم . دیگری مرا تشویق میکرد تا برای ثروتمند شدن درس بخوانم، دریابم که پول چگونه کار میکند و چگونه میتوانم آن را بـه خـدمت خـود بگیـرم. وی پیوسته میگفت: ”من برای پول کار نمیکنم، پول برای من کار میکند!“ .

۶ درس بزرگ ثروتمند شدن

از ٩ سالگی تصمیم گرفتم تا در زمینه پول از بابای دارایم پیروی کنم و چیز بیاموزم. گوش دادن به بابـای نادارم را کنار گذاشتم هرچند که دارای مدرک عالی دانشگاهی بود.
همینکه تصمیم گرفتم تا گوش جان به که بسپارم، آموزشم در زمینه کارکرد پول آغاز شد. بابـای دارا به مدت ٣٠ سال به من درس داد تا ٣٩ ساله شدم. هنگامی که دریافت آنچه را که خواسته بـه مغز غالبـاً مقاوم من فرو کند، به خوبی فهمیده و یادگرفته ام، از تلاش باز ایستاد.
پول گوشه ای از قدرت است، از آن قدرتمندتر، آموزش مسائل مالی است. پول میآید و میرود، ولـی اگر چگونگی کارکرد پول را بیاموزید، بر آن چیره می شوید و به ثروتمند شدن میپردازید.
چون من از ٩ سالگی به یادگیری پرداختم، درسهای بابای دارایم ساده بودنـد. مهـمتـرین آنهـا شـش درس بود که در طول ٣٠ سال تکرار میشدند.

این کتاب درباره آن شش درس است، با همان سادگی کـه بابای ثروتمندم به من آموخت. اینها نشانه های راهنما هستند، نشانه هایی که به شما و فرزندانتـان کمـک میکنند تا بر ثروت خود بیفزایید، هرچند که فضای جهانی نامطمئن و ناپایدار باشد:

درس ١ -ثروتمندان برای به دست آوردن پول کار نمیکنند.
درس ٢ -چرا آموختن دانش مالی ضروری است؟
درس ٣ -مواظب کسب وکار خود باشید.
درس۴ -تاریخ مالیاتها و قدرت شرکتهای بزرگ
درس ۵ -ثروتمندان پولشان را سرمایه گذاری میکنند.
درس ۶ -برای یادگیری کار کنید نه پول درآوردن.

فارسینو ارایه دهنده بهترین خدمات شخصی در هر جایی که هستی

طراحی حرفه ای سایت ( پیشنهاد ممتاز )

اقامت در لوکس ترین هتل ۵ ستاره جهان وب ( قدم اول )

طراحی سایت بدون کد نویسی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

۱۰ گفتار از معنای واقعی موفقیت

۱۰ گفتار از معنای واقعی موفقیت

موفقیت چیست ؟

شاید اگر بخواهیم تعریف دقیقی از موفقیت را با بهترین جمله ارائه دهیم به این جمله زیبا برسیم:  

داشتن آرامش و اطمینان خاطر بهترین تعریف برای موفقیت است.


   از دید بیشتر مردم ، فرد موفق کسی است که به آرزوهای خود رسیده و در درون خود احساس رضایت خاطر دارد، که این حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگی می‌ باشد. ادر واقع هیچکس واقعاً موفق نیست! مگر آنکه خوشبخت باشد و خوشبخت کسی است که کاری مفید و با ارزش انجام دهد.

پله موفقیت

پله موفقیت

تعریف کلمه موفقیت

در تعریف کلمه موفقیت می‌ توان گفت موفقیت به معنی برخورداری از بسیاری موهبت هاست. موهبت هایی همچون: رفاه نسبی در زندگی، کسب احترام، بزرگی و عزّت در محیط کار و در عرصه ی اجتماع، رهایی از نگرانی، سرخوردگی و شکست. برای هر فردی موفقیت یا کامیابی هدف اصلی زندگی است، هر انسانی خواستار موفقیت بوده و طالب بهترین چیزهایی است که می تواند  از روزگار به‌دست آورد.

موفقیت، یک جریان مداوم و مهمی است که ضمن آن مشتاق و آرزومند توفیق‌ های بیشتری هستیم. فراموش نکنید راه موفقیت همیشه در دست ساختن است.
بسیاری از افراد موفق در تعریف کمله موفقیت آن را یک حس مثبت تعریف می کنند. حسی که انرژی مثبت و افکار مثبت را در ذهن شما پرورش می دهند.

موفقیت نتیجه تلاش و کوششی است که در راه رسیدن به هدف خود داریدو مهم نیست هدف شما بزرگ است یا کوچک. تلاشی که یک سالمند برای بالا رفتن از پله ها دارد و به پله بالاتر می رسد یک نمونه از موفقیت است.موفقیت در هر فرد به بینش او نسبت به زندگی بستگی دارد. موفقیت اکتسابی است پس فکر نکنید افراد موفق، موفقیت خود را از پدر و مادرشان به ارث برده اند. تلاش کردن و جست و جو کردن و یافتن و هرگز تسلیم نشدن راز موفقیت واقعی است که اگر به آن دست پیدا کنیم با تمام وجود احساس رضایت خواهیم کرد. هر انسانی به دنبال موفقیت است و جلوه آن را در چیزهای مختلف می بیند.

موفقیت یعنی نوع نگاه شما به مسائل و نحوه دستیابی به آن چه که می خواهید. اگر می خواهید موفقیت را برای همیشه در زندگی روزانه خود داشته باشید افکار مثبت را در خود پرورش دهید و برای رسیدن به هر انچه که میخواهید تلاش کنید.

تعاریفی دیگر از موفقیت :

۱- تعریفی عمومی از موفقیت رسیدن یا دستیابی به ثروت، احترام و شهرت است.
۲- نتیجه صحیح یا مورد نظر که از یک تلاش بخصوص حاصل می‌شود تعریفی متفاوت از موفقیت می باشد.
۳- بعضی موفقیت را در فرد یا چیزی که موفق است تعریف می کنند.

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت بالا پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین بلغزی یا اینکه مبارزه کنی تا به بالای آن برسی. 

شان پال
آدم موفق

آدم موفق

موفقیت از دید بزرگان

۱. آنچه را دوست دارید انجام دهید

کاری که علاقه دارید پیدا کنید و انجام دهید، اپرا وینفری می گوید:”وقتی می فهمی در مسیر پیروزی قرار گرفته ای که کاری را انجام دهی حتی اگر دستمزدی بابت آن دریافت نکنی.”

تفاوت افراد موفق و افراد خیلی موفق در این است که افراد خیلی موفق به خیلی از چیزها نه می گویند. – وارن بافت سومین فرد ثروتمند دنیا

۲. بزرگ فکر کنید

میکل آنژ می گوید:” خطری که بسیاری از ما را تهدید می کند تعیین اهداف بلند و نرسیدن به آن ها نیست بلکه اغلب ما اهداف کوچکی انتخاب می کنیم و به همان می رسیم.”

راز موفقیت

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهای شان را باور دارند.

۳. ایجاد تعادل در زندگی را یاد بگیرید

فیل نایت، مدیر عامل شرکت نایک می گوید:” در زندگی شخصی و کاری همیشه جنگ دائمی میان آرامش و آشفتگی هست که هیچ یک پیروز نمی شود اما اینکه چگونه هر دوی آن ها را مدیریت کنید رمز موفق بودن در زندگی است.”

۴. از شکست نترسید

هنری فورد می گوید:”شکست به سادگی فرصتی برای شروع دوباره است تا این بار هوشمندانه تر عمل کنید.”

مسیر پیروزی و شکست تقریبا شبیه هم هستند – کالین دیویس

پشت هر فرد موفقی، سال های بدون موفقیت بسیاری وجود دارد – باب براون

۵. مرد عمل باشید

لئوناردو داوینچی می گوید:” از مدت ها قبل متوجه شدم که افرادی که اهل عمل هستند به ندرت عقب می ایستند تا اتفاقی برایشان رخ دهد، آن ها بیرون می روند و به آن چه می خواهند می رسند.”

اولین گام انسان به سوی موفق بودن زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد.  – مارک کین

۶. از درگیری با مردم اجتناب کنید

تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا می گوید: ” مهم ترین عنصر در فرمول موفقیت دانستن طرز برخورد با مردم است.”

۷. بیشتر با افراد موفق وقت بگذرانید

همه ی ما می دانیم افرادی که با آن ها رابطه داریم بر روی زندگی و فکر ما تاثیر می گذارند. برای موفقیت و ثروتمند شدن سعی کنید با افرادی وقت بگذرانید که موفق و ثروتمند هستند.

در بیشتر موارد، ارزش شما را نزدیک ترین دوستان شما نشان می دهند. اگر با افراد موفق رابطه داشته باشید، فکر شما باز می شود و محدودیت های ذهن شما درباره ی پول از بین می رود.
واقعیت این است که میلیونر ها نسبت به افراد سطح متوسط طرز فکر متفاوتی درباره ی پول دارند. – استیو سیبلد

۸. به توانایی خود باور داشته باشید

والتر دیزنی می گوید: ” اگر بتوانی چیزی را تصور کنی، می‌توانی آن را انجام دهی.”

رمز موفقیت در زندگی

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

۹. نگرش مثبت داشته باشید

توماس جفرسون می گوید:” هیچ چیز نمی تواند انسانی با نگرش مثبت را از دستیابی به هدفش بازدارد و هیچ چیز نمی تواند به انسانی با نگرش منفی کمک کند.”

۱۰. شجاعت پیروی از قلب خود را داشته باشید

استیو جابز می گوید:”شجاعت پیروی از قلب و بصیرت خود را داشته باشید، آن ها می دانند شما واقعا می خواهید به چه کسی تبدیل شوید، بقیه چیزها ثانویه است.”

مردم فکر می کنند که پیروزی و موفق شدن به معنی بله گفتن به هر چیزی و فکر کردن در مورد آن است، اما تمرکز واقعا این معنی را ندارد.
تمرکز یعنی انجام یک کار و نه گفتن به صد ها ایده ی خوب دیگری که وجود دارد – استیو جابز

نگرش مثبت - طراحی حرفه ای سایت وردپرس با فارسینو

نگرش مثبت – طراحی حرفه ای سایت وردپرس با فارسینو

فارسینو ارایه دهنده بهترین خدمات شخصی در هر جایی که هستی

خرید انواع نرم افزار و سخت افزار

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال چیست؟!!!

طراحی حرفه ای سایت ( پیشنهاد اصلی )

ما را در اینستاگرام دنبال کنید